Ilmoittajansuojelulaki vaatii toimia vähintään 50 henkilöä työllistäviltä organisaatioilta

EMU Growth Partners
Kirjoittaja
EMU Growth Partners

Vuoden alussa voimaan astunut ilmoittajansuojelulaki edellyttää toimenpiteitä vähintään 50 henkilöä työllistäviltä organisaatioilta. Uudella lainsäädännöllä suoritetaan EU:n whistleblower-direktiivin täytäntöönpano. Lainsäädännön tarkoituksena on työn yhteydessä havaittujen epäkohtien ja väärinkäytösten turvallisen ilmoittamisen varmistaminen. Mitä toimenpiteitä uusi lainsäädäntö edellyttää yrityksiltä? Jatkahan lukua.

 

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022 eli ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Uusi lainsäädäntö velvoittaa organisaatioita perustamaan sisäisen ilmoituskanavan. Ilmoituskanavan kautta voidaan turvallisesti ilmoittaa epäkohdista, väärinkäytöksistä ja laiminlyönneistä organisaation toiminnassa. Sisäisen ilmoituskanavan tulee olla perustettu siten, että ilmoittajan henkilöllisyys suojataan. Organisaatio voi itse päättää, ottaako vastaan myös anonyymejä ilmoituksia. Seuraavat organisaatiot ovat velvollisia perustamaan sisäisen ilmoituskanavan:

 • Vähintään 50 henkilöä työllistävät yksityisen sektorin organisaatiot
 • Vähintään 50 henkilöä työllistävät julkisen sektorin organisaatiot
 • Vähintään 50 henkilöä työllistävät valtion virastot

Sisäisten ilmoituskanavien lisäksi otettiin käyttöön oikeuskanslerinvirastoon keskitetty ulkoinen ilmoituskanava. Väärinkäytökset ilmoitetaan ensisijaisesti organisaation omaan sisäiseen ilmoituskanavaan, mutta ilmoituksen voi tietyissä tilanteissa tehdä myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi tapaukset, joissa ilmoituksen tekijä ei perustellusta syystä usko, että sisäisen ilmoituskanavan kautta tehtyyn ilmoitukseen puututaan tarpeeksi tehokkaasti. Oikeuskanslerinvirasto siirtää ilmoitukset toimivaltaisen viranomaisen tutkittavaksi.

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan sisäisten ja ulkoisen ilmoituskanavien kautta tehtyihin ilmoituksiin, jotka koskevat EU- tai kansallisen lainsäädännön rikkeitä joillakin seuraavista aloista:

 • Julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • Finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • Tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • Liikenneturvallisuus
 • Ympäristönsuojelu
 • Säteily- ja ydinturvallisuus
 • Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys
 • Kuluttajansuoja
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

50-249 henkilöä työllistävien yritysten tulee ottaa sisäinen ilmoituskanava käyttöön viimeistään 17.12.2023. Vähintään 250 henkilöä työllistävien yritysten tulee ottaa sisäinen ilmoituskanava käyttöön viimeistään jo 31.3.2023. Konsernit voivat ottaa käyttöönsä yhden yhteisen sisäisen ilmoituskanavan.

Euroopan unioni

Työsopimuslakiin lisätään täsmennys, joka koskee kokonaisharkinnan käyttöä. Kokonaisharkinnalla arvioidaan työsuhteen olemassaolo tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Kokonaisharkinnassa otetaan huomioon:

 • Työn tekemisen ehdot
 • Osapuolten käsitys & tarkoitus oikeussuhteen luonteesta
 • Olosuhteet, joissa työtä tehdään
 • Muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat

Kokonaisharkinnan tavoitteena on siis selvittää, onko kyse työsuhteesta vai yrittäjänä toimimisesta. Työsuhdetta arvioitaessa tarkastellaan ensisijaisesti työsuhteen tunnusmerkkien täyttymistä. Mikäli työsuhteen olemassaolo jää epäselväksi tunnusmerkkien tarkastelun jälkeen, käytetään toissijaisena apuvälineenä kokonaisharkintaa.

Kokonaisharkinta

Tarvitsetko neuvontaa koskien whistleblowing-lain tuomia velvollisuuksia?

EMUn lakipalvelut tarjoavat yrityksille apua niin yhtiö-, työ- kuin sopimusoikeudellisissa asioissa.
Kerro meille tilanteestasi ja pohditaan toimivat seuraavat askeleet yhdessä.

tapio_meltti_painokelpoinen_korkearesoluutio-1-1
Juttele asiantuntijalle

Tapio Meltti

+358 40 744 3738
tapio.meltti@emu.fi

Lakitiimin ammattilaiset auttavat sinua mielellään. Ota yhteyttä EMUn lakitiimiin saadaksesi ajantasaista tietoa tai lakiapua askarruttaviin kysymyksiisi.

Pyydä tarjous

Kerro meille tarpeitasi ja olemme sinuun
yhteydessä mahdollisimman pian.

Pyydä tarjous

Lue lisää artikkeleita

Kaupparekisterilaki uudistuu — Lue koonti muutoksista
Kaupparekisterilaki uudistuu — Lue koonti muutoksista
Lakimuutos täsmentää työsuhteen määritelmää
Lakimuutos täsmentää työsuhteen määritelmää
Ilmoittajansuojelulaki vaatii toimia vähintään 50 henkilöä työllistäviltä organisaatioilta
Ilmoittajansuojelulaki vaatii toimia vähintään 50 henkilöä työllistäviltä organisaatioilta
Maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhenevät lakimuutoksen myötä
Maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhenevät lakimuutoksen myötä